ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ประกอบด้วย นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต, นายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ,ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต,นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ,นางสาวยุวดี ทองเฝือ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต,นางดัชนี สัจจะบุญทวี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต,นางอรุณวรรณ จุ้ยเริก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นายจรัล ส่างสาร รองประธานและเลขานุกรหอการค้าจังหวัดภูเก็ต, นางสาวศิริกุล อัมรามร กรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและนางจิตรา ปานสีนุ่น ผู้จัดการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด และจัดทำแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ โดยเป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณ 2562

โอกาสนี้ นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 การวิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่างประเด็นการประชาสัมพันธ์หลักระดับประเทศ กับประเด็นการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ใน 6 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาและการบริหารจัดการภาครัฐ ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญในระดับจังหวัด ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงประเด็นการประชาสัมพันธ์ระดับประเทศ 102 ประเด็น รวม 61 โครงการ โดยหลังจากนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตจะบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อบุคคล และช่องทางสื่อต่างๆ ให้แพร่หลายกว้างขวาง และสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมากยิ่งขึ้น

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.