ศรชล.เขต 3 ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานร่วมกัน

ศรชล.เขต 3 ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานร่วมกัน

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พลเรือโทสิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 3 (ผอ.ศรชล.เขต 3) เป็นประธานในการเปิดประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 3 (ศรชล.เขต 3) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พลเรือโทสิทธิพร กล่าวว่า ตามนโยบายของผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ผอ.ศรชล.) ประจำปี 2562 ที่กำหนดให้ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขตต่าง ๆ ได้มีการบูรณาการและประสานการปฏิบัติให้มีความใกล้ชิด มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันให้มีความต่อเนื่องและมีการปฏิบัติการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ของพี่น้องประชาชน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของหน่วยต่าง ๆ เนื่องจากขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ……ได้ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว โดยจะมีการยกระดับ ศรชล. จาก “ศูนย์ประสานการปฏิบัติ” เป็น “ศูนย์อำนวยการ” โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็น ผอ.ศรชล. ผู้บัญชาการทหารเรือเป็น รอง ผอ.ศรชล. , เสนาธิการทหารเรือ เป็น เลขาธิการ ศรชล., ผู้บัญชาการทัพเรือภาค เป็น ผอ.ศรชล.ภาค และผู้ว่าราชการจังหวัดชายฝั่งทะเล เป็น ผอ.ศรชล.จังหวัด ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ได้ประมาณวันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

พลเรือโทสิทธิพร กล่าวต่อไปว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ ผอ.ศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2562 และสร้างความคุ้นเคยระหว่างกันให้มากขึ้นเนื่องจากในห้วงตุลาคม 2561 ได้มีการโยกย้ายผู้ปฏิบัติงานในหลายหน่วยงาน การชี้แจงความคืบหน้าในการยกระดับ ศรชล. จาก “ศูนย์ประสานงาน” เป็น “ศูนย์อำนวยการ” ตามที่กล่าวในข้างต้น เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ ได้รับทราบและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 รวมทั้งการรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ใน ศรชล.เขต 3 เพื่อจะได้นำข้อมูลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานของ ศรชล.เขต3 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ พลเรือโทสิทธิพร ได้กล่าวในตอนท้ายว่า ศรชล.เขต 3 พร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางด้านฝั่งทะเลอันดามัน ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุทางทะเล มีความเคลื่อนไหวหรือพบเห็นข้อมูลข่าวสารที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ สามารถแจ้งเหตุหรือเบาะแสได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการ ศรชล.เขต 3 หมายเลข 076 391598 หรือสายด่วน 1696 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.