ภูเก็ตประชุม เตรียมความพร้อม กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

ภูเก็ตประชุม เตรียมความพร้อม กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม Phuket poc ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต


โดยที่ประชุมได้นำข้อมูลจากการซ้อมใหญ่ปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการซ้อมเสมือนจริงในข้อปัญหา ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งเรื่องเส้นทาง การตั้ง และปล่อยแถวขบวนปั่นจักรยาน ให้เป็นไปความความเรียบร้อย และ มีความปลอดภัย อาทิ ในจุดที่ผิวถนนไม่เรียบ ได้มอบหมายให้แขวงการทางดำเนินการปรับพื้นผิวจราจร จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักปั่นอย่างใกล้ชิด และในจุดทางเลี้ยวเข้าสู่วัดฉลอง(ไชยธาราราม) ซึ่งถนน แคบ ให้นำกรวยไปวางเพื่อแบ่งช่องการจราจรให้แก่นักปั่น สำหรับ กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ยังคงใช้แผนเดิมในการจัดขบวนคือแบ่งเป็นกลุ่ม A B C D โดยกลุ่ม A คือกลุ่มข้าราชการ กลุ่ม B คือกลุ่มชมรมจักรยาน กลุ่ม C คือกลุ่มประชาชนทั่วไป และกลุ่ม D คือกลุ่มครอบครัว ซึ่งมอบหมายให้ Marshall จิตอาสา ปั่นจักรยาน ดูแลนักปั่นอย่างใกล้ชิด ตลอดจนมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขบวนปั่นจักรยานผ่านให้การสนับสนุน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วย

นอกจากนี้จังหวัดได้ประสานความร่วมมือจากกู้ชีพ กู้ภัย จากโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน รวมถึงมูลนิธิต่างๆ มาดูแล ให้การรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประกอบด้วย ตำรวจทางหลวง ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจภูธร จะกระจายกำลังดูแลนักปั่นตลอดเส้นทางการปั่น ระยะทาง 27.122 กิโลเมตร และในส่วนของประชาชนที่เข้าร่วมลงทะเบียน จำนวน 5,362 คน มีการจัดทำประกันอุบัติเหตุ (บริษัทเมืองไทยประกันภัย)ให้ด้วย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด

และในเวลา 14.30 น. นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมรับนโยบายจากนายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ Video Conference เพื่อซักซ้อมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

โอกาสนี้นายธัญญวัฒน์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้รายงานการเตรียมความพร้อมการจัดงาน Bike อุ่นไอรัก จังหวัดภูเก็ต วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ว่าจังหวัดภูเก็ตได้วางแผนอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ร่วมกิจกรรมอย่างสูงสุด ทั้งในส่วนของการวางระบบการจัดขบวนจักรยาน การวางระบบการจราจรและสถานที่จอดรถ การกำหนดจุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดเตรียมทีมแพทย์และพยาบาล การบริการรถสุขาและการจัดการขยะ การจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม รวมถึงการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อจัดทำเป็นจดหมายเหตุของจังหวัด เกี่ยวกับกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

อย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชน และนักปั่นจักรยานทุกคน ปั่นจักรยานด้วยความมีน้ำใจ เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคีและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.