ภูเก็ตจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

ภูเก็ตจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการป้องกันเเละปราบปรามการกระทำผิดของเเรงงานต่างด้าวเเละการค้ามนุษย์ โดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกลไกในการขับการป้องกันปัญหาการกระทำความผิดของเเรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้บทบาทอำนาจหน้าที่ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์งานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ที่เปลี่ยนแปลง โดยมีนาวาเอกบวร พรมเเก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อส. ประจำกอง อส. สำรอง กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต และสื่อมวลชนเข้าร่วม

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัญหาการกระทำผิดด้านการค้ามนุษย์และการลักลอบนำพาเเรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนอย่างหนักในระดับพื้นที่ เเละเป็นปัญหาที่มีผลกระทบในระดับชาติ เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันเเก้ไขเพื่อบรรเทาภัยให้หมดสิ้นไปจากสังคม จังหวัดภูเก็ตจึงได้กำหนดเเนวทางมาตรการที่เหมาะสมเเละสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเเละนโยบายของรัฐบาล การฝึกอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่จะได้นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์

สำหรับเเนวทางการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดของแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศฉบับที่ 68 / 2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดด้านการค้ามนุษย์ และกระบวนการลักลอบนำพาเเรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรวมถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความเป็นธรรมในสังคมอย่างสงบสุข ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการกระทำผิดของแรงงานต่างด้าว โดยปัญหาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบในระดับชาติ จึงเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องเสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ไข โดยการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดำเนินงานเพื่อประสิทธิภาพในการบรรเทาภัยจากปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำความผิดของคนต่างด้าวให้หมดไปจากสังคม

การฝึกอบรมครั้งนี้กำหนดระยะเวลา 2 วัน คือ ระหว่างวันที่ 6- 7 ธันวาคม 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 200 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ชรบ., อส.ประจำกอง, อส.สำรอง เเละกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต โดยมีวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต, อัยการจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานสวัสดิการเเละคุ้มครองเเรงงานจังหวัดภูเก็ตร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.