ภูเก็ตประชุมคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือตรวจสภาพการจ้างแรงงานต่างด้าว

ภูเก็ตประชุมคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือตรวจสภาพการจ้างแรงงานต่างด้าว

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม คณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสถานการจ้างสถานการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานกิจการประมงทะเลและกิจการเกี่ยวเนื่อง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดภูเก็ตและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล เพื่อให้การบูรณาการความร่วมมือในการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลและการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่องให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการดำเนินงาน และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์การกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องด้วยสภาพการทำงานบนเรือประมงทะเล เป็นงานที่หนัก มีความเสี่ยง มีอันตราย และมีความยากลำบาก แรงงานต้องใช้ชีวิตอยู่ในทะเลเป็นส่วนใหญ่ จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายจำนวนมาก ดังนั้นจึงเกิดปัญหาแรงงานมีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีเรือประมงจำนวน 317 ลำ ลูกจ้างจำนวน 5,611 คน เป็นสัญชาติไทย 1,837 คน เมียนมา 3,470 คน กัมพูชา คน และลาว 22 คน ดังนั้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว รวมถึงการดูแลแรงงานให้ปลอดภัยจากการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ จังหวัดภูเก็ตโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้กำหนดโครงการการบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงในพื้นที่ 22 จังหวัดติดชายทะเล กำหนดเป้าหมายไว้ที่ 11 ลำ จำนวน 250 คน ซึ่งกำหนดตรวจจำนวน 5 ครั้ง เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 5261 ถึง เดือนมีนาคม 2562 โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจเรือประมงไปแล้ว จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ทำการตรวจเรือประมงทะเลไปแล้วจำนวน 3 ลำ ลูกเรือจำนวน 75 คน ไม่พบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ในปี 2562 สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ในฐานะเลขานุการคณะทำงาน จะเป็นผู้ประสาน กับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอใช้เรือจากศูนย์ป้องกัน และปราบปรามประมงทะเล เขต 3 กระบี่ กำหนดวันและเวลา สำหรับการตรวจเรือประมงของแต่ละเดือนต่อไป โดยจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการทำงานเข้าร่วมปฏิบัติการตรวจเรือประมง และให้แต่ละหน่วยงาน ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ของตนเอง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ แรงงานเรือประมงต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้อง ต้องมีพาสปอร์ต มีข้อมูล seabook ผ่านการตรวจสุขภาพ รวมทั้งใช้เครื่องมือทำประมง ถูกต้องตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ทีมบูรณาการตรวจเรือประมงในทะเล ยังได้ตรวจการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานประมง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์การกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความมั่นคงทางทะเลและเป็นความมั่นคงของชาติตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.