ภูเก็ต เดินขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว

ภูเก็ต เดินขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นาย ประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบประจำปี 2561 โดยมีนายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรภาคประชาชนเข้าร่วม

นายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้ เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการรณรงค์อย่างต่อเนื่องโดยในปี 2561 นี้ ได้กำหนดสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาและนำไปสู่การรวมพลังของทุกภาคส่วนในการยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีบุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงระดับจังหวัดมีหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 จึงจัดกิจกรรมการรณรงค์ขึ้น ภายใต้แนวคิด“ปรับพฤติกรรมเปลี่ยนความคิดยุติความรุนแรง” และมุ่งส่งเสริมให้ผู้ชายมีบทบาทและส่วนร่วมในการยุติความรุนเเรง โดยมีคำรณรงค์“สุภาพบุรุษหยุดความรุนแรง” เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีบุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีผู้ร่วมเดินขบวนรณรงค์ กว่า 100 คนประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานภาครัฐเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนผู้นำชุมชนกลุ่มสตรีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในจังหวัดภูเก็ตโดยเริ่มตั้งขบวนที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) มีขบวนนางรำและกลองยาวจากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎาตามด้วยขบวนป้ายไวนิวขนาดใหญ่ที่เขียนว่าหยุดกระทำการรุนแรงต่อเด็กสตรี, ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง, และป้ายต่อต้าน Hate speech ที่ก่อให้เกิดความรุนแรง

โดยก่อนทำการปล่อยขบวน นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้นำผู้ร่วมขบวนรณรงค์ยกมือขวาขึ้นในลักษณะ“ห้าม”อันเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ที่ร่วมกันต่อต้านและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในทุกรูปแบบและกล่าวคำยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จากนั้นทำการตัดริบบิ้น ปล่อยขบวนยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และนำขบวนเดินไปยังหลาดใหญ่บนถนนถลาง ทักทายพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยวและแจกเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลที่แสดงถึงการต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีอีกด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: