กิจกรรมปลูกต้นไม้ เยาวชนรวมใจ ปลูกป่าเทิดไท้องค์ราชินี โดยสภาเด็กและเยาวชนภูเก็ต

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 25 ก.ย. 52 ที่โรงเรียนเทศบาล 1 เมืองกะทู้ ต. กะทู้ อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต “เยาวชนรวมใจ ปลูกป่าเทิดไท้องค์ราชินี” โดยมี นางไทศิกา  ไพรสงบ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต น.ส. พรรณี  สิทธิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นายอรรถพงษ์  จันทร์ตนวงศ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้  ข้าราชการเทศบาลเมืองกะทู้ นายบุญฤทธิ์  ฉั่ว สกุล รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตและจากโรงเรียนเทศบาลเมืองกะทู้ เข้าร่วม

นายบุญฤทธิ์  กล่าว ว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 20 ก.ย. ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ อันเนื่องมาจากได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสำคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต แต่หากให้เยาวชนพัฒนาเพียงลำพังนั้น ก็เป็นการพัฒนาเพียงส่วนเดียวไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับเยาวชนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตปี 2552 โดยใช้ชื่องาน “เยาวชนรวมใจ ปลูกป่าเทิดไท้องค์ราชินี” ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสริมสร้างลักษณะความเป็นผู้นำด้านความคิด ทัศนคติ รู้รักสามัคคี พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมให้แก่คณะสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต สร้างจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่เยาวชนมากขึ้น และให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติและช่วยทำนุบำรุงทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตให้อุดมสมบูรณ์คงอยู่ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ก่อนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “เยาวชนรวมใจ ปลูกป่าเทิดไท้องค์ราชินี” ได้ มีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่น ในประเภทเด็กและเยาวชนที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมจำนวน 7 คน และเด็ก เยาวชนที่มีความกตัญญูกตเวที จำนวน 7 คน และมอบเข็มคนดีศรีแผ่นดินของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 30 คน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.