ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ สังขะไชย ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 โดยมี นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม


ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ สังขะไชย กล่าวว่า การดำเนินการในการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 มีครูที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 9 ราย ดังนี้ 1.นางสาววรรณา เฟื่องฟู อดีตครูผู้สอน ปัจจุบันเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 2.นางขวัญตา คชรินทร์ ครูผู้สอน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 3.นายสมควร ไข่แก้ว ครูผู้สอนโรงเรียนเมืองถลาง 4.นางสาววรรณี ฐิติมานะกุล ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 5.นายกิติ ฐิติวัฒนาสกุล ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี 6.นายไพรัตน์ คำเลี้ยง ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง 7.นางกรองแก้ว แซ่อุ่ย ครูผู้สอนโรงเรียนถลางพระนางสร้าง 8.นางสาวฤดี ภูมิภูถาวรอดีตเป็นครูผู้สอน ปัจจุบันเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษามูลนิธิสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต และ9.นางสาวศุภลักษณ์กาญจนเมธากุล ครูผู้สอนโรงเรียนวิทยาสาธิต โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติคุณวุฒิ ของครูทั้ง 9 ราย ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก เบื้องต้น ผลการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของครูทั้ง 9 ราย มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล”ครูประกายเพชรของจังหวัดภูเก็ต” ซึ่งจะมีการมอบรางวัลเนื่องในวันครูต่อไป

และคณะกรรมการการคัดเลือกครูฯได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 ได้จัดตั้งคณะกรรมการ 3 สายประกอบด้วยโรงเรียนสังกัดสพม.เขต 14, โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตและโรงเรียนสังกัดสพป.ภูเก็ตมูลนิธิและสมาคมเพื่อลงพื้นที่ร่วมกันสืบเสาะหาข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติคุณวุฒิ ของครูทั้ง 9 ราย และคณะกรรมการการคัดเลือกครูฯ ได้ดำเนิน การพิจารณาคัดเลือกครูจาก 9 รายเหลือ 3 ราย เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกคือ 1.นางสาววรรณา เฟื่องฟู อดีตครูผู้สอน ปัจจุบันเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 2.นายไพรัตน์ คำเลี้ยง ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง และ3.นางสาวฤดีภูมิภูถาวร อดีตเป็นครูผู้สอน ปัจจุบันเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษามูลนิธิสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต และในวันนี้ (23พ.ย.61) เข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการการคัดเลือกครูฯ จะร่วมพิจารณาคัดเลือกตรวจสอบเอกสารหลักฐานผลงานเชิงประจักษ์ให้เหลือ 1 ราย โดยมี การพิจารณาจากเอกสารและรับฟังการอภิปรายข้อมูลจากผู้เสนอชื่อ,จากศิษย์,จากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานถึงความสำเร็จและผลงานของครูทั้ง 3 ราย ในความโดดเด่นของผลงานในฐานะ”ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์เจริญก้าวหน้าสู่ความสำเร็จมีความอุตสาหะ จิตวิญญาณความเป็นครูจนมีลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในหลากหลายอาชีพกล่าวยกย่อง “และจะต้องเป็น “ครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาคือเป็นแบบอย่างทั้งทางจริยธรรมและการทำงานที่ทุ่มเทการค้นคว้าพัฒนาจนมีความแตกฉานทั้งเนื้อหาและการสอน ” เพื่อให้คณะกรรมการฯได้รับฟังร่วมพิจารณาและเห็นผลงานในเชิงประจักษ์ เป็นรูปธรรม จากนั้นคณะกรรมการฯทั้ง 15 รายร่วมกันลงคะแนนเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 1 ราย โดยผลการคัดเลือกได้แก่ “นายไพรัตน์ คำเลี้ยง ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ” ซึ่งจะเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในระดับประเทศต่อไป”

ทั้งนี้คณะกรรมการคัดเลือกครูฯ จะติดประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประสานงานคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดภูเก็ต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 4/4 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะดำเนินการ ทักท้วง ผลการคัดเลือกขอให้ดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยดำเนินการจัดทำเอกสารการทักท้วงมาเป็นลายลักษณ์อักษรใส่รายละเอียดตามประเด็นที่ต้องการทักท้วงและลงนามรับรอง ส่งมาที่ ศูนย์ประสานงานคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดภูเก็ต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 4/4 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.