สภาเทศบาลตำบลรัษฏา เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2561

สภาเทศบาลตำบลรัษฏา เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2561

วันที่ 8 พ.ย. 61 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ชั้น 5 นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์ ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมีนายภูดิท รักษาราษฏร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และส่วนราชการต่าง ๆ ข้าราชการเทศบาลตำบลรัษฎา เข้าร่วม

นายภีระพงศ์ กล่าวว่า การประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ในวันนี้มีญัตติที่สำคัญได้แก่ ญัตติเรื่องรับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำของชุมชนหาดแสนสุข หมู่ที่ 7 ต. รัษฏา อ. เมือง จ. ภูเก็ต ที่ทางกรมเจ้าท่าให้ทางเทศบาลดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากทางกรมเจ้าท่าจะมีการดำเนินการตามกฏหมายในเรื่องดังกล่าว ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจึงต้องมีการหารือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ยังมีญัตติในเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อใช้ก่อสร้างสะพาน
ค.ส.ล. ถนนวานิช หมู่ 7 ญัตติ เรื่อง ขอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม Gutter ถนนเทพประธานรอบเกาะสิเหร่ หมู่ 1 , ญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสดโครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเทียมประชาอุทิศ หมู่ที่ 1, ญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยในนา หมู่ที่ 2 และญัตติเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนรัษฎานุสรณ์ จากปากซอยหมื่นศรี หมู่ที่ 3 ซึ่งทางสภาฯ ได้มีมติอนุมัติตามญัตติที่ 10 เพื่อดำเนินตามโครงการต่าง ๆ ในการอำนวยความสะดวกและพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา ต่อไป

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.