ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นต่อ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นต่อ

วันที่ 8 พ.ย. 61 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวตามทิศทางการพัฒนาภาคและรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อระดมและรับฟังความคิดเห็นของภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวตามทิศทางการพัฒนาภาคใต้และกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคใต้และให้การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่มีประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืนโดยมีนางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ผศ. ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล ในนามของสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ผศ.ดร.ธนวัต กล่าวว่า ในส่วนของการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวตามทิศทางการพัฒนาภาคนี้ เนื่องด้วยในปัจจุบัน รัฐบาลได้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศและเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงมีความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวตามทิศทางการพัฒนาภาค สร้างประสิทธิภาพในงานของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดยบูรณาการแผนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในภาพรวมของภาคในส่วนการกำหนดเขตฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสมของจังหวัดนอกเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 18 จังหวัด โดยในพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้มีการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดยพิจารณาร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนในพื้นที่ จึงนำมาสู่การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้

ขณะที่นายภัคพงศ์ กล่าวว่า การจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ถือเป็นสิ่งที่ดีที่ได้มีแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในภาคใต้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการท่องเที่ยวในพื้นที่ แต่ทั้งนี้ต้องมีแผนในการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ตลอดจนความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในเรื่องของรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.