ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

วันที่ 2 พ.ย.61 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ สังขะไชย ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดภูเก็ต โดยมีนางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม

ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องของการแถลงข่าวและประชุมเครือข่ายการสรรหาและเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้มีการดำเนินการเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการชี้แจงข้อมูลหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการสรรหาและเสนอชื่อ คุณวุฒิของครูผู้ได้รับการเสนอชื่อและเพื่อเชิญชวนให้หน่วยงานสถานศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องร่วมกันเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ผู้แทนคณะกรรมการได้มีการเดินสายประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ทุกโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 โรงเรียนคือโรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต และโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดของสถานศึกษา เอกชนและของเทศบาลนครภูเก็ตอีกด้วย

ทั้งนี้หลังจากการประชาสัมพันธ์และกำหนดให้เสนอชื่อจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้เสนอชื่อครูเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 9 ท่าน ซึ่งจะได้มีการดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.