ก.บ.ก.กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน อนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างความเชื่อมั่น

ก.บ.ก.กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน อนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการสร้างความเชื่อมั่น

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันครั้งที่ 4/2561 ว่า ทางกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันประกอบด้วยจังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนองและสตูล ได้ร่วมกันพิจารณาวาระการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ทางรองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายและข้อสั่งงานเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ให้ทางจังหวัดภูเก็ตในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจัดทำโครงการศูนย์เฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เพื่อบรรจุไว้ในแผน ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ได้มีการขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ในการจัดหาเรือกู้ภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจำนวน 2 ลำ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวทางน้ำของจังหวัดภูเก็ตและในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในเรื่องของอุปกรณ์ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบภัยทางน้ำ เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดเหตุเรือล่มทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในเรื่องมาตรการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ทำให้ทางจังหวัดภูเก็ตจึงต้องมีการขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์เฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวทางทะเล

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในหลักการ แต่ให้ทางหน่วยงานที่ขอเปลี่ยนแปลงโครงการได้ไปจัดทำรายได้ของโครงการให้ครอบคลุมในทุกมิติตามข้อระเบียบที่วางไว้ต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.