ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตรวจเยี่ยมโรงเตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตรวจเยี่ยมโรงเตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต

วันที่ 29 ต.ค. 61 ที่ห้องประชุมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการของโรงเตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ตโดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครภูเก็ต เข้าร่วม

นางสาวสมใจ กล่าวว่า ขยะมูลฝอยที่เข้ามากำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต มีปริมาณวันละ 925 ตัน ซึ่งเป็นข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนกันยายน 2561 ซึ่งขยะจะมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 อำเภอขงจังหวัดและจากภาคเอกชนส่วนหนึ่ง โดยขยะจะแบ่งเป็นขยะทั่วไป ซึ่งจะกำนัดที่เตาเผา ส่วนขยะอันตรายและขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล ทางศูนย์ฯ ก็จะส่งไปกำจัดในจังหวัดที่มีศูนย์กำจัดเฉพาะและขยะอินทรีย์ ซึ่งจากสถิติพบว่าปริมาณขยะจะมีการเพิ่มขึ้นในทุกปี เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณขยะ แม้จะมีการรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อเป็นการลดประมาณขยะ แต่ก็พบว่าปริมาณขยะยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันโรงกำจัดขยะมีความสามารถในการรองรับปริมาณขยะประมาณ 100 ตันต่อวัน ส่วนที่เหลือก็จะใช้วิธีฝังกลบ ปัจจุบันมีบ่อฝังกลบจำนวน 5 บ่อ ซึ่งมีปริมาณขยะเต็มบ่อแล้ว ส่วนบ่อที่ 5 ก็มีปริมาณขยะใกล้กับความจุของบ่อแล้วเช่นกัน ซึ่งทางเทศบาลก็ได้มีแผนในการบริหารจัดการบ่อขยะเพิ่มเติม ความสามารถในการรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น แต่ติดปัญหาในหลายเรื่อง ซึ่งขณะนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้จ้างมหาวิทยาลัยศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ เพื่อให้เอกชนร่วมดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย นอกจากนี้ในส่วนที่ตั้งของโครงการได้เปลี่ยนความรับผิดชอบจากกรมป่าไม้ เป็นกรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้มีการศึกษาในเรื่องของการขออนุญาตการใช้ที่ดินซึ่งจะมีขั้นตอนในการขออนุญาต ซึ่งขณะนี้ทางเทศบาลอยู่ระหว่างดำเนินการ

ด้านนายภัคพงศ์ กล่าวว่า การเดินทางมาในวันนี้เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานและอุปสรรคต่าง ๆ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งปัญหาขยะถือเป็นเรื่องสำคัญของเมืองท่องเที่ยว จึงต้องมีการวางแผนบริหารจัดการที่ดีและต้องมีการณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างจริงจังในการช่วยกันลดปริมาณขยะต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.