ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต(กรอ.จังหวัดภูเก็ต) ครั้งที่ 4/2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนภาครัฐเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการติดตามรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต,สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, ข้อมูลการลงทุนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต, การรายงานความก้าวหน้าแผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ โครงการรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดภูเก็ต / โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตองจังหวัดภูเก็ต/โครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต/แผนงานโครงการพัฒนาทางหลวงในจังหวัดภูเก็ต/โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตและโครงการ Smart City

พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้รับข้อเสนอจากภาคเอกชนในประเด็น ที่สำคัญ อาทิ หน่วยงานภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมของท่าเรือจำนวน 24 ท่า เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างไร,จังหวัดเตรียมความพร้อมในด้านการท่องเที่ยวด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวอย่างไร, จังหวัดมีมาตรการรองรับด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะภัยที่เกิดทางทะเลเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีอย่างไร, จังหวัดมีมาตรการในการเร่งรัดการก่อสร้างถนนในเส้นทางสายหลัก เช่น สี่แยกดาวรุ่ง สี่แยกเกษตรและห้าแยกฉลองเพื่อมิให้มีผลกระทบต่อผู้ที่สัญจรไปมาในฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง,การกำหนดคุณสมบัติของกล้อง CCTV ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัดเพื่อสามารถเชื่อมโยงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเข้าร่วมประชุมได้ชี้แจงความคืบหน้าและ ตอบข้อคำถามต่างๆเบื้องต้นให้ภาคเอกชนได้รับทราบ

โอกาสนี้ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ได้ระดมความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เสนอต่อที่ประชุม เพื่อนำข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการของภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่มีการทำงานตามแนวทางประชารัฐ เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ตสู่ การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความเป็นมาตรฐาน มีความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดและประเทศชาติโดยรวมต่อไป

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.