ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2561

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประชุม คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 2/2561 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ,เอกชน,หอการค้าจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ สร้างเศรษฐกิจและรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาสร้างมาตรฐานและยกระดับการท่องเที่ยวให้มีความเป็นสากลโดยเน้น 3 มาตรการหลักคือเรื่องของความสะดวก สะอาดและปลอดภัย ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน เพื่อ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล และจังหวัดภูเก็ตจะต้องนำร่อง ในเรื่องของความปลอดภัยของการท่องเที่ยวทางทะเลที่ในกลุ่มอันดามัน เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอำนวยความสะดวก ต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจะเป็นกลุ่มเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและใหม่ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาและเป็นธรรม

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า นโยบายด้านการท่องเที่ยว ของรัฐบาลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องบูรณาการดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยว ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล ทั้งนี้การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างมาตรการด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศ ดังนั้นจังหวัดภูเก็ตจะต้องเร่งพัฒนาและให้ความสำคัญ ในเรื่องของความสะดวกสะอาดและปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว สำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ทั้งในส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจำนวนกี่คนสัญชาติใดบ้างมีสถิติการเพิ่มขึ้นและลดลงจำนวนเท่าไร เพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการ ปรับข้อมูล ให้เข้าใจได้ง่ายในรูปแบบของอินโฟกราฟฟิกมาเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์จะช่วยให้นักท่องเที่ยวและประชาชน เข้าใจได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ การประชุมในครั้งต่อไป ขอให้มีการรายงานข้อมูลสถานการณ์ การท่องเที่ยว ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบด้วย

ผวจ.ภูเก็ต กล่าวตอนท้ายว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีขีดความสามารถในการใช้จ่าย ดังนั้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมีมาตรฐานในการรองรับนักท่องเที่ยวจึงมีความจำเป็นทั้งในส่วนของท่าเทียบเรือที่จะต้องมีความพร้อมมีความสะดวกสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานตามหลักสากล โดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.