โครงการการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

โครงการการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

วันที่ 25 ต.ค. 61 ที่โรงแรมบูกิตตา นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยั่งยืน ครั้งที่ 4 โดยมีนายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต นายไพทูรย์ ศิลปะวิสุทธิ์ ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด สาขาภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายประกอบ กล่าวว่า ปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำกรอบปฏิญญามอสโกและนโยบายรัฐบาลมาจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนภายในปี พ.ศ. 2563 และดำเนินการตามแนวทาง 5 เสาหลักของกรอบทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้น จริงจัง อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ด้านนายไพฑูรย์ กล่าวว่า บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จึงได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและหน่วยภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนครั้งที่ 4 เวทีถนนปลอดภัย โดยนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด รวมถึงได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่

สำหรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในปี 2561 ครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนปี 2561-2564 ทั้งนี้เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนปี 2561-2564 โดยเป็นการนำเสนอผลการปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อกำหนดตัวชี้วัด มาตรการและแผนงานในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รวมถึงสามารถขับเคลื่อนการรายงานข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์ และที่สำคัญจะนำไปสู่การมีแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เพื่อบูรณาการการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนต่อไป

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.