สคบ. เปิดเวที ประชุมชี้แจงเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

สคบ. เปิดเวที ประชุมชี้แจงเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

เวลา 09.00 น. วันที่ 17 ต.ค. 61 ที่ โรงแรมดารา ภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

นายศรัณย์ รักษ์เผ่า ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ต้องการให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานราชการได้โดยง่ายและสะดวก ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีมติเห็นชอบมอบภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่หน่วยราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นโดยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัดและท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจและหน้าที่เฉพาะในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคในเขตพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ ติดตามและสอดส่องพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้กับประชาชนเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ. ศ. 2522

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกระทรวงมหาดไทยยังได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคขึ้นและได้มีประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการบังคับใช้แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับผู้บริโภค เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกาศบทบาทภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเสริมสร้างทักษะในการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทของผู้บริโภคและการทำสำนวนเรื่องร้องทุกข์เสนอต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัดและท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานให้สามารถนำไปใช้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดประชุมครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ รวม 150 คน

ภายหลังพิธีเปิดการประชุม มีการบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น โดยพลตำรวจตรีประสิทธิ์เฉลิมวุฒิศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จากนั้น เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการ ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัด ที่โครงการ เซเว่นซี ภูเก็ต คอนโดมิเนียม ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายห้องชุด จากผู้บริโภค เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา โดยเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวว่าแนวทางการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวทาง สคบ. ต้องการให้ผู้ประกอบธุรกิจตระหนักถึงความรับผิดชอบกับผู้บริโภคก่อนเสนอขายควรมีการยื่นขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนและหากเกิดความผิดพลาดควรรีบเข้ามาแก้ไขเยียวยาให้กับผู้บริโภคขณะเดียวกันก่อนที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อควรตรวจสอบรายละเอียดของโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเช่นการยื่นขออนุญาตก่อสร้างการขออนุญาต AIA และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการเชิงป้องปรามกับผู้ประกอบการธุรกิจด้วย

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.