ภูเก็ตประชุมระดมสมองหาแนวทางขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของภูเก็ต

ภูเก็ตประชุมระดมสมองหาแนวทางขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของภูเก็ต

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมเซ้าท์ซีเพิร์ล 1 ชั้น 2 โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมระดมสมองเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ,ภาคเอกชน,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและ สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ไปสู่ ความมั่น คง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้ “We love Phuket : เมืองที่ฉันรัก” ต้องขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เป็นกลไก ขับเคลื่อน ขอให้ทุกหน่วย ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ได้เสนอแนวทางและปัญหาด้านการท่องเที่ยว ในส่วนของทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศเพื่อที่ทางจังหวัดจะได้รวบรวมข้อมูลนำไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุงการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยต่อไป นอกจากนี้ในส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละปีที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีจำนวนกี่คนเป็นนักท่องเที่ยวสัญชาติใดบ้างถือเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปใช้ในการพัฒนาวางแผนด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวได้ตรงตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งในที่ประชุม มีการนำเสนอความเห็นที่ต้องการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต สู่ความเป็นมาตรฐาน สากล ในทุกๆด้าน โดยเฉพาะ ในเรื่องความปลอดภัย การบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการบูรณาการ การทำงานของภาคราชการ ให้มีความเป็นเอกภาพ

นายสุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ใน 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรกอยากให้จังหวัดให้ความสำคัญกับการจัดทำระบบความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว และเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบ และ ประเด็นที่ 2 อยากให้จังหวัดภูเก็ตวาง แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อจัดระเบียบการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด ภูเก็ต กล่าวว่า ตลาดการท่องเที่ยว ทุกตลาดให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวดังๆในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนสำคัญในการจัดการจราจรทางน้ำเพื่อสร้างความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางน้ำ รวมทั้งอยากให้จังหวัดภูเก็ตมีการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ เพราะการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจะแข่งขันกันใน 2 เรื่องคือความสวยงามสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ศักยภาพของผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามในส่วนของการสร้างความสุขด้านการท่องเที่ยวจะต้องเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายทั้งเจ้าของทรัพยากรหรือคนภูเก็ตเองและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และถึงเวลาที่จังหวัดควรจะมีการกำหนดการรับปริมาณนักท่องเที่ยวหรือไม่ เกณฑ์ที่จะใช้ในการรับนักท่องเที่ยวควรจะใช้เกณฑ์อย่างไร

สำหรับการแสดงความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในครั้งนี้มีความคิดเห็น จากผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคเอกชน ผู้ประกอบการโรงแรม และสมาคมฯ อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตจะได้นำข้อมูล ข้อเสนอแนะ จากทุกภาคส่วน ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.