ชมรมเภสัชกรชุมชนภูเก็ตยื่นหนังสือ “ขอเสนอให้นำร่างพระราชบัญญัติยา…” กลับคืนมา

ชมรมเภสัชกรชุมชนภูเก็ตยื่นหนังสือ “ขอเสนอให้นำร่างพระราชบัญญัติยา…” กลับคืนมา

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายประกอบ วงศ์มณีรุ่งและนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรับหนังสือเรื่อง” ขอเสนอให้นำร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ….กลับคืนมา เพื่อปรับแก้ไข ” จาก นายเกียรติศักดิ์ ปานรังสี ประธานชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยสมาชิกชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ตกว่า 20 ที่เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อยื่นหนังสือดังกล่าว ผ่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อ ส่งต่อไปยัง รัฐบาล

เบื้องต้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้รับหนังสือดังกล่าวไว้พร้อมจะรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบและนำเสนอต่อรัฐบาลต่อไป

ขณะที่นายเกียรติศักดิ์ ปานรังสี ประธานชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวว่า ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ต ขอเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรี ได้นำร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ…กลับคืนมา เพื่อปรับแก้ไข เนื่องจากเห็นว่าร่าง พระราชบัญญัติยา ฉบับนี้มีบทบัญญัติบางมาตราไม่เหมาะสมเพราะไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงอันขาดหลักธรรมาภิบาลว่าด้วยความโปร่งใสและขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นจึงเห็นสมควรให้นำร่างพระราชบัญญัติยาพ.ศ…กลับคืนมาเพื่อแก้ไข โดยเฉพาะในมาตราที่ 24 ( 3 ) ที่ได้ระบุรายละเอียดให้บุคคลใดที่ผ่านการอบรมจากคณะกรรมการอาหารและยา แต่ไม่ได้จบการศึกษา ด้านวิชาชีพเภสัชกร สามารถ ขายยาให้กับประชาชนได้ โดยหากรายละเอียดมาตรา 24 (3) มีผลบังคับใช้ ส่วนนี้อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและเกิดความเสี่ยงแก่ประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการจ่ายยาที่ผิดพลาดได้ เพราะบุคคลเหล่านั้นไม่ได้มีความรู้พื้นฐานและความเชี่ยมชาญด้านยา ดังนั้นชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ตจึงอยากจะให้ผู้เกี่ยวข้องกลับมาทบทวนร่างพระราชบัญญัติยาดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ตกผลึกและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการจ่ายยาหรือจำหน่ายยาให้แก่ประชาชนควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถผ่านการเรียนหลักสูตรเภสัชกรรมจากมหาวิทยาลัยซึ่งจะมีความเชี่ยวชาญรอบคอบในการที่จะจ่ายยาหรือจำหน่ายยาให้แก่ประชาชน ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดภูเก็ตจึงได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อเสนอต่อไปยังรัฐบาลให้ดำเนินการต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.