ผู้ว่าฯภูเก็ตประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการภาครัฐและเอกชน

ผู้ว่าฯภูเก็ตประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานแก่ส่วนราชการภาครัฐและเอกชน

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐภาคเอกชน เพื่อซักซ้อมการทำงาน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง,นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ, นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และพล.ร.ต.เทิดเกียรติ อ่อนเมือง รอง ผอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมชี้แจงด้วย

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและทุกภาคส่วนจะถือเป็นส่วนหนึ่งของ ภูเก็ตทีม ที่จะมาร่วมมือร่วมใจประสานการทำงานเพื่อช่วยพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้ “มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ภายใต้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนถูกต้องทั้งนี้ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไม่มีนโยบายในการทำงานแต่จะเน้นการทำงานที่รับนโยบายจากรัฐบาลทุกกระทรวงทบวงกรมมาดำเนินงานโดยประสานแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนงานของจังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยจะขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้ง 11 ด้าน ประกอบด้วยเรื่องของการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์,การรักษาความมั่นคงของประเทศ;การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและ การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ,การศึกษาและเรียนรู้การทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม,การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน,การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ,การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน,การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม,การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่าง การอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน, การส่งเสริมการบริหาร ราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสนับสนุนดำเนินงานตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งนำยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ,ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และยุทธศาสตร์จังหวัดแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 4 ปีพศ. 2561- 2564 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวการศึกษานวัตกรรมบริการในระดับนานาชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานระดับพื้นที่

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการซักซ้อมแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อให้ทุกคนมีความสุข สนุกกับการทำงาน เพราะการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตนั้นจะต้องให้ความสำคัญในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ เพื่อนข้าราชการ ต้องปรับแนวทางการทำงานสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงลำดับต้นๆ ของประเทศ มีสถานกงศุลถึง 26 ประเทศ และสุดท้าย ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างค่านิยม “We love Phuke : เมืองนี้ที่ฉันรัก” เพราะเมื่อทุกคนทุกภาคส่วนมีความรักต่อจังหวัดภูเก็ต จะช่วยกันทำให้เกิดความร่วมมือที่ดี พัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ต่อไป

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x