ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตร แก่นายศิริโรจน์ ลิ้มนันทพิสิฐ

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตร แก่นายศิริโรจน์ ลิ้มนันทพิสิฐ

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 9/2561นายนรภัทรปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานที่ประชุม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ นายศิริโรจน์ ลิ้มนันทพิสิฐ
ประมงอาสาดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ตประจำปี 2561

นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กรมประมง ดำเนินโครงการประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพื่อทำหน้าที่ประมงอาสาเพื่อให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและชุมชนของตนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแกนนำและผู้ประสานงานในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและข่าวสารด้านการประมงระหว่างภาครัฐกับเกษตรกรและระหว่างเกษตรกรในชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการส่งเสริมและเพิ่มความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้กรมประมงตระหนักถึงความสำคัญของประมงอาสาจึงได้จัดทำ กิจกรรมคัดเลือกประมงอาสาดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติของประมงอาสาที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่มีจิตอาสาอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสังคมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ต กรมประมงได้คัดเลือกเกษตรกรที่มีผลงานโดดเด่นให้ได้รับเกียรติบัตรประมงอาสาดีเด่นระดับจังหวัดจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2561 คือนายศิริโรจน์ ลิ้มนันทพิสิฐ ดังนั้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ได้รับรางวัล จึงกำหนดให้นายศิริโรจน์ ลิ้มนันทพิสิฐ ประมงอาสาดีเด่นของจังหวัดภูเก็ต เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในวันนี้

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: