ผู้ว่าฯภูเก็ตมอบเกียรติบัตรแก่ ทสม.ภูเก็ต ประจำปี 2561

ผู้ว่าฯภูเก็ตมอบเกียรติบัตรแก่ ทสม.ภูเก็ต ประจำปี 2561

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 9/2561 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานที่ประชุม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ ทสม. และเครือข่ายทสม.ดีเด่นในระดับจังหวัดของจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2561 ดังนี้ ทสม.ดีเด่นระดับจังหวัดผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นายชัยทวีพันธ์ทิพย์ สมาชิก ทสม. ตำบลป่าคลอก อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเป็น ทสม.ดีเด่นระดับจังหวัดภูเก็ต ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนางสมทรง อักษรสวัสดิ์ สมาชิก ทสม. ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตเป็นทสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและเครือข่าย ทสม.ดีเด่นระดับจังหวัดผู้ได้รับรางวัลคือเครือข่ายทสม.ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นเครือข่ายทสม.ดีเด่นระดับจังหวัดด้านการจัดการขยะมูลฝอย

นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ตัดสินการคัดเลือกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือ ทสม. และเครือข่ายทสม.ดีเด่นในระดับจังหวัด ของจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต โดยมีสมาชิกทสม.และเครือข่ายทสม.ที่มีผลงานดีเด่นในระดับจังหวัดเข้าสู่กระบวนการพิจารณา และ คณะกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือก นายชัยทวี พันธ์ทิพย์ สมาชิก ทสม. ตำบลป่าคลอก ,นางสมทรง อักษรสวัสดิ์ สมาชิก ทสม. ตำบลสาคู เป็นทสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและคัดเลือกเครือข่าย ทสม.ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตเป็นเครือข่ายทสม.ดีเด่นระดับจังหวัดด้านการจัดการขยะมูลฝอยโดยดูจากผลงานเชิงประจักษ์ ถือเป็นสมาชิกทสม.และเครือข่ายทสม. ที่มีผลงานโดดเด่นมีความเหมาะสมเข้ารับรางวัล จากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในวันนี้

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.