ผู้ว่าฯภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่ประธานอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น

ผู้ว่าฯภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่ประธานอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 9/2561นายนรภัทรปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานที่ประชุม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ ประธานอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นโดยมีผู้เข้ารับรางวัลประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านหัวควนหมู่ที่ 5 ตำบลกมลาอำเภอกะทู้ โดยมีนายกฤษณ์ สาริยา ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่บ้านในหานหมู่ที่ 1 ตำบลราไวย์อำเภอเมืองนายบุญสมพลรบผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านป่าครองชีพหมู่ที่ 5 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลางนายนิคม ก่ออินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธาน

นายศิวัชฐ์ ระวังกุล จ่าจังหวัด ภูเก็ต กล่าวว่า กรมปกครอง กำหนดให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสร้างขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านที่มีผลการดำเนินงานอย่างโดดเด่นได้มีความภาคภูมิใจและนำไปสู่การพัฒนางานในหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างของการพัฒนาให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป
สำหรับการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นประจำปี 2561 กำหนดให้รางวัลหมู่บ้าน จังหวัดละ 3 หมู่บ้าน พร้อมกันนี้กรมการปกครองได้จัดทำใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นประจำปี 2561 มอบแก่ประธานอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบ ประชาธิปไตยดีเด่น ดังกล่าว สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจึงได้ให้ตัวแทนหมู่บ้านที่เข้าที่ได้รับรางวัล ได้เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ดำเนินงาน เพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.