ผู้ว่าฯภูเก็ต มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่องค์กรเครือข่าย 9 องค์กร

ผู้ว่าฯภูเก็ต มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่องค์กรเครือข่าย 9 องค์กร

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทรปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 9/2561 โอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจกับเครือข่ายผู้ชนะการประกวดรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอาเซียน ประจำปี 2561 แก่ องค์กรเครือข่ายทีมผู้ชนะการประกวดรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอาเซียน จำนวน 9 องค์กรของจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ผู้ประกวดหลัก ดังนี้ ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตและเทศบาลนครภูเก็ต ประเภทผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว, เทศบาลนครภูเก็ต ประเภทมาตรฐานห้องสุขา,ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต ประเภทผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวและ ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต ประเภทมัคคุเทศก์ท้องถิ่น สำหรับ
องค์กรภาคีเครือข่ายที่ได้รับรางวัล ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ประเภทผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ประเภทผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว, สภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ ประเภทผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว,โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ ประเภทผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวและ ภัตตาคารครัวคุณน้อง ประเภทผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว

นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า องค์กรภาคีเครือข่ายทั้ง 9 องค์กรที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้สืบเนื่องจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอาเซียน (ASEAN Sustainable Tourism Award: ASTA)ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 7 ราย ได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต,ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต,สภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่, โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้และ ภัตตาคารครัวคุณน้อง ได้เข้าร่วมการประกวดรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอาเซียน ประจำปี 2561 และได้รับรางวัลชนะเลิศของประเทศไทย ประเภทผลิตภัณฑ์ในเมือง
อนึ่งรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอาเซียน ประจำปี 2561 เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน (2016 – 2025) การประกวดจะจัดขึ้นทุก ๆ สองปีในแต่ละประเทศสมาชิก เพื่อส่งเสริมสองผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ในตัวเมือง และในชนบท ท้ังนี้ยังมีวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจที่มุ่งให้การท่องเที่ยวนั้น ช่วยดำรงความยั่งยืนทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนทางด้านอาชีพและรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: