จังหวัดภูเก็ตประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ

จังหวัดภูเก็ตประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดภูเก็ตแผนพัฒนาภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเงินการเบิกเหลื่อมปีงบประมาณครั้งที่ 7/2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ


ในการประชุมมีการชี้แจงรายละเอียดข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 จังหวัดภูเก็ตมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดซึ่งเป็นผลมาจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายดังนั้นเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ จึงดำเนินการกำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นต้น รวมทั้งจะต้องเร่งบริหารจัดการให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยด่วน

และที่ประชุมได้มีการเร่งรัดและติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินกันเบิกเหลื่อมปี ประกอบด้วย งบพัฒนาจังหวัดปี 2554 ในโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบประมาณราคาโครงการเชื่อมโยงคมนาคมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (สายฉลอง-ป่าตอง ) โดยขณะนี้มีการเบิกจ่ายแล้วร้อยละ 80 , งบพัฒนาจังหวัดปี 2560 มีจำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วยโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกิจกรรมปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลระยะทาง 150 เมตรบ้านแหลมตุ๊กแกหมู่ที่ 4 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว ร้อยละ 14.87 และโครงการก่อสร้างผนังกันดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกิจกรรมก่อสร้างผนังกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.7 5 เมตรลึก 4 เมตรระยะทาง 150 เมตรบริเวณสะพานข้างรถมือสองสะพานกรุวัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต เบิกจ่ายงบประมาณไปเพียงร้อยละ 9.99

ในส่วนของงบพัฒนาจังหวัดปี 2561 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการประกอบด้วย โครงการภูเก็ตปลอดภัยเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวมีการเบิกจ่าย แล้วร้อยละ 95 และโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำและซ่อมแซมผิวถนนศักดิเดชมีการเบิกจ่ายงบครบถ้วนร้อยละ 100
โอกาสนี้นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนของโครงการอื่นๆ ขอให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบเร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานแผนเงิน อย่างเร่งด่วน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.