ประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 3

ประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 3

วันที่ 4 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมรายา โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พลเรือโท สมนึก เปรมปราโมทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 3 (ผอ.ศรชล.เขต 3) เป็นประธานประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 3 (ศรชล. เขต 3) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งหน่วยสนับสนุนทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม


พลเรือโท สมนึก เปรมปราโมทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะ ผอ.ศรชล เขต 3 กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกหน่วยที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของ ศรชล.เขต 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามนโยบายของ ผอ.ศรชล. ประจำปี 2561 ที่กำหนดให้ ศรชล.เขตต่างๆ ได้มีการบูรณาการและประสานการปฏิบัติให้มีความใกล้ชิด มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันให้มีความต่อเนื่องและมีการปฏิบัติการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยมีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและขาดการควบคุม (IUU Fishing)

การปฏิบัติงานของ ศรชล.เขต 3 ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา ได้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน เช่น กรณีการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุการณ์เรือล่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะกรณีของเรือ CC Phoenix Diving ที่สามารถค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่รอดชีวิตได้จำนวนหนึ่ง และร่างผู้ประสบภัยชาวจีนครบทุกคน กรณีช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดเกาะราชาใหญ่ ที่ไม่สามารถเดินทางกลับเข้าฝั่งได้เนื่องจากคลื่นลมแรง กรณีการจัดระเบียบท่าเรือและเรือท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งต้องการให้หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าและเตรียมการเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างของ ศรชล. จาก “ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” เป็น “ศูนย์อำนวยการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็น ผอ.ศรชล. ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นรอง ผอ.ศรชล. และ เสนาธิการทหารเรือ เป็นเลขาธิการ ศรชล. โดย ศรชล.เขต จะปรับเป็น ศรชล.ภาค รวมทั้งจะมีการจัดตั้ง ศรชล.จังหวัดของจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเล ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานมีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปัจจุบันร่าง พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งนี้คาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ และประกาศลงพระปรมาภิไธย ราชกิจจานุเบกษา ได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.