การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

วันที่ 4 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมบอนไม้ท่อน โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และนวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา สตูล ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน โดยมี นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต, นางอัจรินทร์ เมืองจันทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล, ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา, ประธานชุมชนท่องเที่ยวจาก 5 จังหวัดภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน, ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วม

นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การดำเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมการท่องเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงาและสตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่า ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันให้เกิดการเชื่อมโยงกันของการท่องเที่ยวเมืองเก่าที่มีศักยภาพระหว่าง 5 จังหวัด รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ เข้าใจ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันดามัน ผ่านเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองเก่าที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการเมืองเก่า ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2561, กิจกรรมที่ 2 การทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองเก่า 5 จังหวัด โดยกำหนดทดสอบเส้นทางเมืองเก่าภูเก็ตและจังหวัดพังงา ในระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2561 จังหวัดกระบี่ วันที่ 16 กันยายน 2561 จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561, ส่วนกิจกรรมที่ 3 เป็นการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเมืองเก่า ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน, กิจกรรมที่ 4 การจัดทำคู่มือ และแผ่นพับข้อมูลและเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองเก่าภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน, และกิจกรรมที่ 5 การจัดงานมหกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองเก่าของจังหวัดอันดามัน ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิวภูเก็ต เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม สู่การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นการสร้างกระแสการบริหารจัดการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเสริมสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเสริมรายได้

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.