ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภูเก็ตครั้งที่ 3/2561

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภูเก็ตครั้งที่ 3/2561

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 2 นายนรภัทรปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 3/2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าอยากจะขอฝากให้ทุกส่วนราชการช่วยขับเคลื่อนโครงการตาสับปะรดช่วยกันดูแลบ้านเมืองให้สะอาดโดยกิจกรรมนี้อยากให้เกิดจากจิตสำนึกการระเบิดจากภายในของประชาชนและทุกภาคส่วนที่จะร่วมด้วยช่วยกันดูแลบ้านเมืองให้มีความสะอาดเพื่อให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืน

ในส่วนของการทำงานเพื่อการขับเคลื่อนสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนนั้นอยากจะให้ทุกภาคส่วนได้นำข้อร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยพบว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีการร้องเรียนปัญหาต่างๆประกอบด้วยปัญหาหนี้นอกระบบปัญหามลภาวะทางเสียงที่รบกวนประชาชนจากสถานประกอบการ อยู่ในอันดับสูงมาก

จากนั้นที่ประชุมได้แจ้งข้อมูล เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2560 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติจำนวน 17 คน โดยมีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานกรรมการและมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นกรรมการและเลขานุการ
พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีการผลการนำเสนอผลงานของจังหวัดภูเก็ตเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 2 ผลงานประกอบด้วยผลงานที่ 1 สาขาบริการภาครัฐประเภทนวัตกรรมการบริการ ชื่อผลงาน “โครงการการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Internet of Things (IOT)) เพื่อการบริการประชาชน” และผลงานที่ 2 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ชื่อผลงาน”โครงการตาสับปะรด” โดยสำนักงาน ก.พ.ร.ได้แจ้งว่าจังหวัดภูเก็ตได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2561 สาขาบริการภาครัฐประเภทนวัตกรรมการบริการ โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อผลงาน “โครงการการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ( Internet of Things (IOT)) เพื่อการบริการประชาชน)

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.