ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” (Princess Maha Chakri Award) ครั้งที่ 3 โดยมี คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อให้การดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒ เป็นไปอย่างมีเอกภาพ เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ จังหวัดภูเก็ต มีอำนาจหน้าที่ ในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร สร้างการรับรู้ เชิญชวนองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเสนอชื่อครูที่เปลี่ยนชีวิตศิษย์เพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดภูเก็ต ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับรู้เข้าใจอย่างทั่วถึง ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เตรียมคัดเลือกครู “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” จังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษา และสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์

สำหรับ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติขึ้น เพื่อเป็นเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษา ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับต่างๆ พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยคุณลักษณะสำคัญของความเป็นครู 4 ประการ ได้แก่ ความรอบรู้ การสอนดี มีคุณธรรมจรรยาบรรณ และมุ่งมั่นพัฒนา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตตั้งนามรางวัลว่า “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” (Princess Maha Chakri Award) และมีพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” เพื่อเป็นองค์กรหลักในการวางแผนการดำเนินงานและพิจารณารางวัล โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานกิตติมศักดิ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานรางวัลแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษา และสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ อย่างหาที่สุดมิได้

โดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ม.ม.จ.) ได้กำหนดการคัดเลือกครู “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” หรือ “Princess Maha Chakri Award” ครั้งที่ 3 ปี 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เมียนมา บรูไน และติมอร์-เลสเต รวม 11 ประเทศ ประเทศละ 1 รางวัล ดำเนินการทุกๆ 2 ปี โดยจะพระราชทานรางวัลครั้งที่ 3 ในปี 2562 แก่ครูผู้มีคุณสมบัติดังนี้ เป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือครูนอกการศึกษา ปฏิบัติการสอนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 15 ปี เป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจจนลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เป็นแบบอย่างทั้งทางจริยธรรมและทุ่มเทกับการสอน ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ได้แก่ องค์กรภาครัฐและเอกชน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคม มูลนิธิ และองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล และศิษย์เก่า อายุ ไม่น้อยกว่า 25 ปี (ลูกศิษย์ 1 คน เสนอชื่อได้ 1 คน) สำหรับ รางวัลครู “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ประจำปี 2562 ประกอบด้วย 1. ครูผู้มีคะแนนสูงสุด ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้รับรางวัลเหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติทองคำพระราชทาน โล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลจำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ 2. ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 2 และ 3 ได้รับ “รางวัลคุณากร” ได้รับรางวัลเหรียญเงินรางวัลมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และเกียรติบัตร 3. ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ 4 – 20 ได้รับ “รางวัลครูยิ่งคุณ” ได้รับรางวัล เหรียญทองแดงรางวัลมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และเกียรติบัตร 4. ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด จะได้รับ “รางวัลครูขวัญศิษย์” ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และเกียรติบัตร

จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญชวนเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ประจำปี 2562 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยเสนอชื่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 4/4 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 8300 เบอร์ติดต่อ 076 211 428-9 โทรสาร ต่อ 15

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.