จังหวัดภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

จังหวัดภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยหลังการประชมอนุกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดภูเก็ต (คสป.) ครั้งที่ 1/2561 ว่า จังหวัดภูเก็ตได้มีการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องโดยมีผลการดำเนินงานในกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรที่ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาแปลงพันธุ์ แปลงเรียนรู้เรื่องสับปะรดภูเก็ต จำนวน 10 แปลง ซึ่งสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายทั้ง 10 แปลง ส่วนการพัฒนาในเรื่องขององค์ความรู้ การวิเคราะห์ทำแผนแปลงและจัดทำแผนธุรกิจ การถ่ายทอดการพัฒนาคุณภาพการตลาดก็สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วาง

ส่วนในเรื่องอื่น ๆ เช่น กุ้งมังกร, นมแพะ ก็สามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ในทุก ๆ ด้าน นอกจากนี้ในกลุ่มงานแปรรูปก็ได้มีการส่งเสริมกลไกการตลาดผลิตภัณฑ์ Batik OTOP Andaman เพื่อการท่องเที่ยว ส่วนการท่องเที่ยวโดยชุมชนก็ได้มีการพัฒนาให้ความรู้และมีการส่งเสริมด้านการตลาดและด้านการประชาสัมพันธ์กับแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเป้าหมาย เช่น ชุมชนท่องเที่ยวบางโรง – ป่าคลอก เป็นต้น ส่วนผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ มีผู้มาสนใจลงทะเบียนกว่า 1,000 ราย ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนตลาดประชารัฐ 34 ตลาด มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจำนวนกว่า 600 ราย

ทั้งนี้ทางจังหวัดภูเก็ตจะได้มีการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.