อำเภอเมืองภูเก็ตยกระดับการให้บริการประชาชน

อำเภอเมืองภูเก็ตยกระดับการให้บริการประชาชน

ว่าที่ ร.ต. วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต เปิดเผยว่า ปัจจุบันหลังจากทางอำเภอเมืองได้มีการปรับปรุงอาคารหลังเก่าเพื่อปรับปรุงเป็นสำนักทะเบียนอำเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งจะทำให้มีพื้นที่มากขึ้นในการรองรับประชาชนที่มาติดต่อราชการในเรื่องของงานทะเบียนกับทางอำเภอเมืองภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นการทำบัตรประจำตัวประชาชน การจดทะเบียนสมรส การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เป็นต้น ซึ่งหลังจากที่มี่การทำพิธีเปิดทั้งในส่วนสถานที่ จุดรับบัตรคิว และการบริการที่รวดเร็ว การบริการรับบัตรคิว สำหรับผู้ที่มีเวลาน้อย เป็นต้น นอกจากนี้สถานที่ดังกล่าวยังปรับปรุงเป็นห้องทำงานของส่วนราชการประจำอำเภออีกด้วย

ว่าที่ ร.ต. วิกรม กล่าวต่อไปว่า การปรับปรุงอาคารดังกล่าวเป็นสำนักทะเบียนอำเภอ ถือเป็นการทำตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนที่มารับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ทางอำเภอได้มีแนวคิดในการจัดทำการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service ไม่ว่าจะเป็นการต่อทะเบียนรถหรือหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนในเรื่องต่าง ๆ มาอยู่ในสถานที่เดียวกันเพื่อจะลดเวลาในการมาติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ อีกด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.