เทศบาลนครภูเก็ตประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2561

เทศบาลนครภูเก็ตประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2561

วันที่ 20 ส.ค. 61 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ตชั้น 7 นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ตสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ประชุมครั้งที่ 2) ประจำปี 2561 โดยมีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครภูเก็ตและตัวแทนชุมชนเข้าร่วมนายพงษ์สิงห์ กล่าวว่า การประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ตสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ในวันนี้ญัตติที่สำคัญได้แก่ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานของเทศบาลนครภูเก็ตมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านปรับปรุงสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงถนน การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถใช้ร่วมกันได้ นอกจากนี้ยังเป็นการพิจารณางบประมาในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงสถานที่ต่าง ๆ ที่ทางเทศบาลรับผิดชอบให้มีความสะอาด สวยงามและตรงตามความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.