ภูเก็ตเปิดศูนย์บริการ One Stop Service ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว

ภูเก็ตเปิดศูนย์บริการ One Stop Service ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว

นายขัตติยะ แพนเดช จัดหางานจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตได้มีการเปิดศูนย์ One Stop Service ในการต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลที่มีบัตรสีชมพูหมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ

โดยจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ ซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 20, 27 สิงหาคม 2561 และวันที่ 5, 12, 19 กันยายน 2561 ในการให้บริการนั้น ผู้ให้บริการจะต้องนำเอกสารประกอบด้วย ต.ท. 2 หน้าแรกและหน้าสุดท้าย, สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง, สำเนาบัตรสีชมพูพร้อมตัวจริง, สำเนาพาสปอร์ตพร้อมตัวจริง, สำเนาใบประมงพาณิชย์, สำเนาทะเบียนเรือ, สัญญาจ้างประมงทะเล, หนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 6 เดือน (กรณีเป็นนิติบุคคล), หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง (กรณีนายจ้างไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง), บัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจและรูปถ่ายชุดสุภาพเรียบร้อยจำนวน 2 รูป

สำหรับในจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดวันในการให้บริการตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นกับวันที่เรือประมงลำที่ทางแรงงานประจำอยู่กลับเข้าฝั่งด้วยและแรงงานประมงสามารถดำเนินการทั้ง 22 จังหวัดตามที่ได้มีการกำหนดจากภาครัฐ คาดว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจะได้มีการดำเนินการได้ครบตามจำนวนที่มีการแจ้งไว้

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.