ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการ คัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นครั้งที่ 1/2561

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการ คัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นครั้งที่ 1/2561

เวลา 09.30 น.วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น โดยมีนางพิมพร ขอศานติวิชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต และคณะอนุกรรมการผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายประกอบ กล่าวว่า ตามที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือจังหวัดภูเก็ตพิจารณาคัดเลือกองค์กร ที่มีผลงานดีเด่นและอาสาสมัครดีเด่นประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปี 2561 ดังนั้นจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นในวันนี้ขึ้นเพื่อร่วมพิจารณา และคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นจำนวน 1 ราย เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ต เข้า รับประกาศเกียรติคุณเป็นอาสาสมัครดีเด่นเนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปี 2561 และคัดเลือกองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นเพื่อเสนอชื่อไปยังคณะทำงานกลั่นกรององค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นพิจารณาคัดเลือกองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นประจำปี 2561 ต่อไป

สำหรับ จังหวัดภูเก็ตมี องค์กรที่เสนออาสาสมัครดีเด่นเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ตามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตได้ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชนที่มีอาสาสมัครปฏิบัติงานเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นอาสาสมัครดีเด่น ปรากฏว่ามีหน่วยงานองค์กรเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรวม 3 องค์กรได้แก่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต เสนอนายมนู วงศ์สันติภาพ อายุ 61 ปี , ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต เสนอนางสมทรง

อักษรสวัสดิ์และสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต เสนอนางรัชนี ปิ่นชัยศิริ ส่วนการเสนอชื่อองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น 5 ประเภท ปรากฏว่ามีประเภทองค์กรสาธารณประโยชน์เสนอชื่อ 3 แห่งได้แก่สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ตเสนอโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต สโมสรไลออนส์ภูเก็ต และสมาคมสตรีนักธุรกิจวิชาชีพภูเก็ต สำหรับผลการคัดเลือก ประเภท การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นประจำปี 2561 ปรากฏว่าคณะที่ประชุมมีมติคัดเลือก นางสมทรง อักษรสวัสดิ์ อายุ 55 ปี ที่ปฏิบัติงานอาสาสมัครในตำแหน่งอาสาสมัครสาธารณสุขตั้งแต่ปี 2546 ส่วนองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นที่ประชุมมีมติคัดเลือก

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.