โครงการทบทวนและรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2564

โครงการทบทวนและรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2564

วันที 17 ส.ค. 61 นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนและรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณัฐณรงค์ อานันท์ภิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มการยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายณัฐณรงค์ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานจังหวัดภูเก็ตได้จัดทำโครงการทบทวนและรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นโยบาย Thailand 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และสภาวะการเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่ (Area base) เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชนประชาสังคมต่าง ๆ เป็นต้น โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับปฏิทิน/นโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ดำเนินการภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการได้กำหนดหลักสูตรไว้คือ การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561 – 2564 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 และการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตฉบับทบทวน พ.ศ. 2563

นายถาวรวัฒน์ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตและการจัดทำแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดภูเก็ตจึงจำเป็นต้องมีทิศทางที่ชัดเจนเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทันต่อสถานการณ์ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ระเบียบ นโยบายรัฐบาล แผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป้าประสงค์ของจังหวัดในระยะยาวหรือ 4M และ 2 S ซึ่ง 4 M คือ Maritime Hub ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล , Medical Hub ศูนย์กลางทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูง, Manpower Development การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ MICE City ส่วน 2S คือ Smart City เมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีความทันสมัยทุกด้านมีความเป็น Super Cluster ด้าน Digital และ Sport Toruism การปรับตัวเองสู่เป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬา ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ

และหวังว่าผู้เข้าร่วมในครั้งนี้จะนำความรู้ที่ได้ มาขับเคลื่อนการพัฒนาระดับพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อการขับเคลื่อนตามเป้าประสงค์ของจังหวัดในระยะยาว 4M 2S ที่ได้มีการวางไว้ได้อย่างดีซึ่งจะทำให้ภูเก็ตมีการพัฒนาในทุก ๆ ด้านต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.