ผู้ว่าฯภูเก็ต ติดตามงานตามโครงการ “วาระยามเช้า บําบัดทุกข์ บํารุงสุข”

ผู้ว่าฯภูเก็ต ติดตามงานตามโครงการ “วาระยามเช้า บําบัดทุกข์ บํารุงสุข”

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมติดตามงาน ตามโครงการ “วาระยามเช้า บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 29 /2561 โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ,นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
โดยนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ติดตามประเด็นสำคัญที่เป็นเรื่องเร่งด่วน คือ การเตรียมจัดงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลครบรอบ 49 วัน ให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดย จังหวัดภูเก็ตร่วมกับ สมาคมท่องเที่ยวไทยจีน และคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกำหนดจัดงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดภูเก็ต มีกิจกรรม จิตอาสา พิธีทางศาสนา และกิจกรรมเดิน-วิ่งเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีน ณ บริเวณสวนสาธารณสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โดย มีกำหนดการดังนี้ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. เปิดมณฑลศาสนพิธีมหายาน เจริญพระพุทธมนต์ถวายพุทธฎีกาน้อมอัญเชิญพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า,พระอาทิตตาพุทธเจ้า ,พระไภยสัชคุรุพุทธเจ้า, พระโพธิสัตว์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ เสด็จมาเป็นพุทธประทานเพื่อโปรดเหล่าดวงวิญญาณพี่น้องชาวจีนผู้ประสบอุบัติภัยทางทะเลจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น.เจริญพระพุทธมนต์มหายานถวายเครื่องสักการะและโภชนาการภัตตาหารเจแด่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เวลา 11.00 น.เจริญพระสูตรมหายานอ่านประกาศรายชื่อพี่น้องชาวจีนที่มีเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุทางทะเล เวลา 13.30 น.เจริญพระพุทธมนต์มหายานสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร กวนอิมโพธิสัตว์โปรดเหล่าดวงวิญญาณ(กวนอิมเก็ง) เวลา 14.30 น.สวดขมากรรมสูตร “จุติสุขาวดีโลกธาตุ(หนี่ต่อฉ่ำ) เวลา 15.30 น.พิธีนำดวงวิญญาณเวียนธูปรอบสุวรรณเจดีย์และสระสัตตบงกช(โอยป๋อถะ-โอยโหน่ยตี้) เวลา 16.30 น. เจริญพระสูตรสังเวยเครื่องเซ่นไหว้พลาผลและโภชนาการอาหารเจแก่เหล่าดวงวิญญาณ เวลา 17.30 น. พิธีเปิด โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เวลา 17.45 น. พิธีกรรมทางศาสนา / พิธีกงเต๊ก /การประกอบพิธีทางศาสนา 4 ศาสนา ศาสนาพุทธ,ศาสนาคริสต์,ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาซิกข์ ส่วนวันที่ 23 สิงหาคม เวลา 05.00 น.กิจกรรมเดิน-วิ่งเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีน ณ บริเวณสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เวลา 18.00 น. พิธีถือศีลกินผักสวดมนต์นั่งสมาธิอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตการแต่งกายนุ่งขาวห่มขาว เวลา 19.30 น. จุดเทียนไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต

โอกาสนี้จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนแต่งกายชุดสีขาวร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตกรณีเรือล่มจังหวัดภูเก็ตในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
จากนั้นที่ประชุมได้มีการติดตามงานการบริหารจัดการท่าเทียบเรือทั้ง 24 แห่งโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มไลน์ของท่าเทียบเรือทาง 24 แห่งและมีการจัดทำแบบฟอร์มการดำเนินงานของท่าเทียบเรือทั้ง 24 แห่งเพื่อใช้ในการดำเนินการตามที่จังหวัดกำหนด และได้จัดทำทะเบียนชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำท่าเทียบเรือในแต่ละแห่งพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

พร้อมกันนี้ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการจัดระบบการแจ้งเตือนภัยแก่เรือท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว เพื่อประกาศเตือนภัยกรณีทะเลมีคลื่นลมแรง ระบบการสื่อสารจากส่วนราชการจะต้องมีความชัดเจนเพื่อให้เรือทุกลำที่ออกไปได้รับทราบและกลับเข้าฝั่งหรือไม่ออกจากฝั่งกรณีมีภาวะสภาพอากาศที่มีความเสี่ยง โดยต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุดสื่อสาร, เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ ประจำที่ศูนย์ PYCC ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตมีเป้าหมายเพื่อวางระบบมาตรการความปลอดภัยทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตให้มีศักยภาพมีเจ้าหน้าที่ มีเครื่องมือกู้ชีพกู้ภัย มีระบบแจ้งเตือนภัย ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ เป็น”ภูเก็ตโมเดล” ที่มีความพร้อมในการรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.