อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดำเนินคดีความรุนแรงในครอบครัวและคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดำเนินคดีความรุนแรงในครอบครัวและคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ : เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดำเนินคดีความรุนแรงในครอบครัวและคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ โดยมี พลตำรวจตรีธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, นายสุรศักดิ์ สีตะวัน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต, ผู้พิพากษา, ผู้พิพากษาสมทบ, ผู้ประนีประนอม, เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต, เจ้าพนักงานสอบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายสุรศักดิ์ สีตะวัน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในสภาพสังคมปัจจุบัน ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว มีให้เห็นอยู่เป็นประจำ นับวันจะยิ่งเพิ่มและทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของทุกคนในครอบครัว แม้ในปัจจุบันจะมีกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สตรีและผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว แต่มาตรการคุ้มครองเสรีภาพตามกฎหมาย มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการบังคับใช้เป็นการเฉพาะ และยังมีข้อจำกัดในการบังคับใช้ แต่สิ่งที่เป็นปัญหาและสำคัญที่สุดคือ เด็ก สตรี และผู้ถูกกระทำด้วยความรุนเเรงไม่ทราบถึงสิทธิของตนที่จะดำเนินการขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้ อีกทั้งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีอำนาจหน้าที่ด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพยังขาดความเข้าใจในการขับเคลื่อนกลไก เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนั้นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ : เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวขึ้น โดยดำเนินกิจกรรมจำนวน 4 กิจกรรม ซึ่งการดำเนินงานในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่ 2 โดยการอบรมให้ความรู้แนววางแนวปฏิบัติ เรื่องการดำเนินคดีความรุนแรงในครอบครัวและคดีคุ้มครองสวัสดิภาพให้กับพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพ และเป็นการประสานความร่วมมือของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีอำนาจหน้าที่ด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพ นำปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ประสบอยู่ระหว่างหน่วยงานมาร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ลดปัญหาข้อขัดข้องให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.