สมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต ปี 2561

สมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต ปี 2561

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต ปี 2561 “คนภูเก็ตมีส่วนร่วม สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” โดยมี นางวารุณี ธารารัตนากุล ประธานเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต, นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, ผู้บริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, ผู้แทนภาคราชการ ภาคเอกชน, ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชน, ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนทุกตำบล และภาคประชาสังคม เข้าร่วม

นางวารุณี ธารารัตนากุล ประธานเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานทั้งในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับนโยบาย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ภาคประชาชนภูเก็ต “ภูเก็ตเกาะสวรรค์” ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ยุทธศาสตร์ รวมทั้งมีแผนงานการปฏิบัติการหนุนเสริมการพัฒนาขบวนสวัสดิการชุมชน และการพัฒนาระบบการทำงานที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สร้างความสามัคคีในสังคม ยกระดับสวัสดิการชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานรากในระดับตำบล ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศที่ถาวรและยั่งยืน เพื่อให้เกิดการบรรลุถึงเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ จำเป็นต้องสานพลังจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชนธุรกิจ ช่วยกันหนุนเสริม

ทั้งนี้ ตามนโยบายของรัฐบาล ได้สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นับตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2561 ได้เกิดการขยายผลการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลครบทั้ง18 ตำบล/เทศบาล ของจังหวัดภูเก็ต มีสมาชิกกองทุน 13,080 คน มีเงินกองทุนรวม 56,736,316 ล้านบาท มีการช่วยเหลือสวัสดิการให้กับสมาชิกและผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก 13,951 คน

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้ง 18 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมลงนามยุทธศาสตร์ภาคประชาชน “ภูเก็ตเกาะสวรรค์” พร้อมกันนี้เครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชน ได้รับรองและส่งมอบยุทธศาสตร์ภาคประชาชนสู่การพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดภูเก็ต” ด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.