ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต รับสมัครผู้ประสงค์ขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต รับสมัครผู้ประสงค์ขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561

นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่า มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ประธานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภท เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตร-หลานพิการ ให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล

โดยปีการศึกษา 2561 มูลนิธิคุณพุ่มได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ให้กับจังหวัดภูเก็ตจำนวน 119 ทุนๆ ละ 5,000 บาทโดยมอบให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตดำเนินการรับสมัครและพิจารณาตามเกณฑ์เพื่อให้ผู้พิการได้รับทุนการศึกษา โดยมีการการคัดเลือกคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1.เป็นคนเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
2.เป็นเด็กพิการทุกประเภทที่มีการจดทะเบียนคนพิการ
3.มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์

ผู้ประสงค์สามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-7631-9062

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.