ศาลจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561

ศาลจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณหน้าลานอาคารศาลแรงงานภาค 8 อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายทวีศักดิ์ ทองภักดี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 เป็นประธานในพิธีทางศาสนา และวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ในการจัด“กิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561” โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายปัญญา ช่อมณี อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8, หัวหน้าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม, คณะผู้พิพากษา, ผู้พิพากษาสมทบ, สภาทนายความจังหวัดภูเก็ต, หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม


สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีพระกรณียกิจ รวมถึงการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันที่ 7 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน ซึ่งนักกฎหมายยกย่องพระองค์เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” และเรียกวันนี้ว่า “วันรพี” ตามพระนามเดิม คือ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ หน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ จึงร่วมกันวางพวงมาลาสดุดีเทิดพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณแด่พระองค์

พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตลับ เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2417 เมื่อทรงพระเยาว์ทรงศึกษาวิชากฎหมาย ณ สำนักไครสต์เชิร์ช มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ จนสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาเกียรตินิยม และเสด็จกลับมารับราชการในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม และดำรงตำแหน่งนายกสภาข้าหลวงพิเศษ ทำหน้าที่สะสางกฎหมายต่างๆ เนื่องจากกิจการศาลและกระทรวงยุติธรรม ในสมัยนั้น ยังไม่เรียบร้อย เสด็จฯ ในกรม ทรงสนพระทัยและหาหนทางในการปรับปรุงแก้ปัญหาดังกล่าว 2 แนวทาง คือ การทำให้บ้านเมืองมีกฎหมายที่ดี และการทำศาลให้มีผู้พิพากษาที่ดีและมีคุณธรรม พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเสียใหม่ ทำให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเจริญ มั่งคง ทัดเทียมนานาอารยประเทศมาจนถึงทุกวันนี้

ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาต่อพระรูป พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ แล้ว เป็นการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นบุตร-ธิดา ของข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงการยุติธรรม จำนวน 39 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 117,000 บาท

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.