โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 6 ส.ค. 61 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลป่าตอง นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง โดยจิตอาสาสภากาชาดไทย โดยมีนางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ. ภูเก็ต วิทยากรเครือข่ายหลักสูตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุสภากาชาดไทย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม


นางสุดาวรรณ กล่าวว่า ด้วยปี พ.ศ. 2560 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ได้ร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมโครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตร ด้านการช่วยเหลือผู้สูงอายุแก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุขและกรรมการเหล่ากาชาดจาก 6 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 42 คน ได้แก่จังหวัดระยอง จังหวัดลำพูน จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดภูเก็ต จังหวัดละ 84 คน โดยแบ่งการอบรมเป็นจังหวัดละ 2 รุ่น ๆ ละ 42 คน รวมอาสาสมัครที่เป็นวิทยากรเครือข่ายจาก 6 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 504 คน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้วิทยากรเครือข่ายทั้ง 6 จังหวัดนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด ขยายผลการให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุแก่อาสาสมัคร ญาติและผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงเพื่อประเมินอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมถึงขั้นตอนความถูกต้องในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ โดยทีมวิทยากรเครือข่าย เพื่อผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการช่วยเหลือ สงเคราะห์จากเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

ทั้งนี้การดำเนินงานที่ผ่านมา อาสาสมัครที่ผ่านการอบรมได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยความมานะ เสียสละ กระทั่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากชุมชนต่าง ๆ มีผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลจากอาสาสมัคร สามารถฟื้นฟูตนเองจากที่ป่วยนอนติดเตียง กลับมาเดินได้ ซึ่งสิ่งนี้ทำให้เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสภากาชาดไทย เห็นถึงความจำเป็นในการอบรมให้มีอาสาสมัครจำนวนเพิ่มขึ้นและมีศักยภาพ สามารถช่วยเหลือ ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนของตนเองได้ต่อไป

ขณะที่นายนรภัทร ได้กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเติมตัว ทำให้การจัดโครงการดังกล่าวถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งในปีที่ผ่านมาผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.