จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการคุณภาพของสัตว์น้ำ

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการคุณภาพของสัตว์น้ำ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการคุณภาพของสัตว์น้ำคุณภาพความสดและความปลอดภัยของสินค้าสัตว์น้ำแก่ชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องการจัดการคุณภาพของสัตว์น้ำคุณภาพความสดและความปลอดภัยของสัตว์น้ำให้แก่เครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดภูเก็ต ที่เข้าร่วม กว่า 120 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนัญญาเจริญพรนิพัทธ์ หัวหน้าโครงการกล่าวว่า การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการคุณภาพของสัตว์น้ำ คุณภาพ ความสดและความปลอดภัยของสินค้าสัตว์น้ำในครั้งนี้เป็นไปตามโครงการยกระดับมาตรฐานชาวประมงฝั่งอันดามัน 1.0 สู่ ชาวประมงฝั่งอันดามัน 4.0 ที่ต้องการให้ความรู้ติดอาวุธทางปัญญาให้กับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านได้รู้จักวิธีการจัดการคุณภาพการรักษาความสดความปลอดภัยของสินค้าสัตว์น้ำ อาทิ ปลา กุ้งปลาหมึก ปู เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสัตว์น้ำที่หามาได้ อันจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมง ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคโดยมีวิทยากรจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมาอบรมให้ความรู้รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ สาธิตการ แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ การทำเมนู อาหารทะเล สาธิตการแล่เนื้อปลา อย่างถูกวิธี มีคุณภาพ จำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น สาธิตการทำแพคเกจจิ้งเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตและเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.