พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต อบรมเชิงปฏิบัติการ

พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต อบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 1 ส.ค. 61 ที่โรงแรมเมโทรโพล อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและบริการในท้องถิ่น SMEs, OTOP โดยมีนางสาวยุวดี ทองเฝือ รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา จำนวน 120 ราย แบ่งเป็น ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มผลิตสินค้า ค้าส่ง ค้าปลีก และบริการท่องเที่ยว รวมถึงผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาหาร ของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึก และกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ส่วนราชการและผู้แทนภาคเอกชน เข้าร่วม


นางสาวยุวดี กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจหลักในด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการให้ก้าวทันตลาดทั้งในและต่างประเทศ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและบริการในท้องถิ่น SMEs, OTOP โดยมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานดำเนินการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องโอกาสทางการตลาด แนวโน้มความต้องการของตลาดโลก การพัฒนาสินค้าให้เข้าถึงนวัตกรรมและมาตรฐานสากล
ทั้งนี้เป็นการให้ความรู้ตามหลักสูตร การเสริมสร้างความรู้พื้นฐานเศรษฐกิจยุคใหม่และร่วมอภิปรายหัวข้อ “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสทางการตลาด 4.0”

ขณะที่ นายสนิท ได้กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการทั้งจากจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการจะได้นำความรู้ที่ได้รับนำไปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสทางการตลาด อีกทั้งขอให้ประยุกต์ใช้พัฒนาศักยภาพสินค้าของตนเองให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดเป้าหมายอันสามารถแข่งขันในตลาดและขยายตลาดได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.