ภูเก็ตประชุมจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง

ภูเก็ตประชุมจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง

วันที่1 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลางครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายถาวรวัฒน์คงแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลางเข้าร่วมประชุม


นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตจะต้องพัฒนาต่อยอดพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความเข้มแข็งโดยการพัฒนาการท่องเที่ยวจากกระแสหลัก( หาดทราย ชายทะเล) เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวกระแสรองที่เน้นสร้างจุดเด่นทางด้านศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์มาเป็นจุดขายเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน

การประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตได้อนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเทศบาลตำบลเทพกระษัตรีและองค์การบริหารส่วนตําบลเทพกระษัตรีใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก 32 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตเนื้อที่ 96-0-56 ไร่เพื่อก่อสร้างอนุสรณ์สถานถลางชนะศึกและจังหวัดได้ก่อสร้างอนุสรณ์สถานถลางชนะศึกเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณงามความดีและเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองถลางตลอดจนปลูกสร้างอาคารและพัฒนาพื้นที่ บริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลางใช้จัดงานวัฒนธรรมจังหวัดเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตและจัดกิจกรรมอื่นๆที่ต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี

ดังนั้นเพื่อให้การใช้ประโยชน์พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลางเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดจังหวัดจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลางประกอบด้วย คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสถานที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง, คณะอนุกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์, คณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพด้านการตลาด, คณะอนุกรรมการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯทั้ง 5 ชุดจะทำหน้าที่ในการพิจารณาเพื่อให้การใช้ประโยชน์พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลางเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพื่อส่งเสริมให้ อนุสรณ์สถานเมืองถลางเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ตรวมถึงเป็นสถานที่จัดกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.