ตัวแทนชาวประมงภูเก็ตยื่นหนังสือคดค้านสัตยาบัน

ตัวแทนชาวประมงภูเก็ตยื่นหนังสือคดค้านสัตยาบัน

วันที่ 1 ส.ค.61 ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนผู้ประกอบการประมง ตัวแทนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกับภาคการประมงจังหวัดภูเก็ตรวมกว่า 200 คนนำโดยนายอิสระพงษ์ ศรีสุภาวดี ได้มารวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านกรณีรัฐบาลจะไปให้สัตยาบันเพื่อรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งต่อให้กับรัฐบาล ซึ่งดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศจังหวัดที่มีการทำประมงรวม 22 จังหวัด ซึ่งในกลุ่มตัวแทนได้มีการเขียนป้ายแสดงความไม่เห็นด้วยการการให้สัตยาบัน ฉบับ 188 โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้รับหนังสือฉบับดังกล่าว

สำหรับการคัดค้านของชาวประมงจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากสมาคมชาวประมงจังหวัดภูเก็ตทราบมาว่ารัฐบาลได้กำหนดกรอบเวลาการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมงพ.ศ. 2550 และยกร่างกฎหมายรับรองการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 188 เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 นี้นั้น จากการประชุมใหญ่วิสามัญ ของสมาคมชาวประมงภูเก็ตได้ทราบถึงปัญหาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชาวประมงไทยสู่หลายประการหากรัฐบาลไทยเร่งรีบให้สัตยาบันอนุสัญญานี้จะทำให้เกิดปัญหาทับถมเพิ่มขึ้นและทำลายอุตสาหกรรมประมงทะเลของไทยทั้งระบบตลอดจนการจ้างแรงงานภาคการประมงของประเทศไทยด้วยเช่นกันดังนั้นสมาคมประมงภูเก็ตจึงขอคัดค้านที่รัฐบาลจะไปลงนามให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 188 เพราะหากไม่สามารถแก้ไขได้หรือมีการลงสัตยาบัน จะทำให้วิถีชีวิตชาวประมงไทยเปลี่ยนไปถูกครอบงำโดยชาวต่างชาติ ชาวประมงต้องเสียงเงินจำนวนมากเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงเรือประมงและเชื่อว่าจะต้องมีชาวประมงจำนวนมากที่จะต้องเลิกกิจการการทำประมงไปเพราะไม่มีเงินมากพอและไม่คุ้นกับค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับรายรับที่ได้มาในปัจจุบัน ซึ่งนั่นหมายถึงจะมีแรงงานจำนวนมากตกงานภาคธุรกิจต่อเนื่องกับกิจการประมงในประเทศก็ต้องล้มหายตายจากกันไปรอให้ชาวต่างชาติเข้ามายึดกิจการประมงทั้งหมดของไทย

ในการนี้สมาคมชาวประมงภูเก็ตจึงขอเรียนยืนยันมายังรัฐบาลเพื่อขัดค้านที่รัฐบาลจะไปลงนามให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมงพุทธศักราช 2550 ตามเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.