ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการขับเคลื่อนแผนการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการขับเคลื่อนแผนการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

วันที่ 31 ก.ค. 61 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต นายมาหะมะพีสกรี วาแม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการขับเคลื่อนแผนการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ฝั่งจังหวัดอันดามันประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนองและจังหวัดตรัง เข้าร่วม

นายมาหะมะพีสกรี วาแม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องจากแผนการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2558 ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค จ้อเสนอแนะ ในการทำแผนฯไปปฏิบัติและนำข้อมูลมาปรับปรุงแผนฯในฉบับต่อไป กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถอดบทเรียนการขับเคลื่อนแผนฯดังกล่าว โดยมีแผนการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย กระบวนการจัดทำแผนการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2558มีหน่วยงานเข้าร่วมบูรณาการในการจัดทำแผนขั้นตอนในการจัดทำแผน การเสนอแนะในการจัดทำแผนการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2558 ของกลุ่มจังหวัด / การประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ /การเผยแพร่แผนฯและองค์ความรู้ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย/ กระบวนการทำแผนการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2558 / การจัดการความเสี่ยงตามแผนการสนับสนุนการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินฯ อาทิ การกำหนดมาตรการ/แนวทางการลดความเสี่ยง การเตรียมความพร้อม การฝึกซ้อมแผน การจัดทำคลังข้อมูลทรัพยากร /มีการระดมสรรพกำลัง เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน อาสาสมัคร และทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการรับสถานการณ์ในพื้นที่เมื่อเกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่มีความรุนแรงอาจครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด

ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการขับเคลื่อนแผนการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด และในการทำแผนฯไปปฏิบัติและนำข้อมูลมาปรับปรุงแผนฯในฉบับต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.