ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนติดตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนติดตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

วันที่ 31 ก.ค. 61 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขต 1 และ 5 และคณะ ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ตและข้าราชการในสังกัดพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายก่อพงษ์ กล่าวว่า ทางคณะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้เดินทางมาตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจะมีการประเมินใน 5 มิติของการทำงานได้แก่ มิติที่ 1 ด้านบทบาทและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส โดยจะประเมินในเรื่องของมาตรการต่าง ๆ คือด้านการบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานและด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นต้น มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการและมิติที่ 5 ด้านสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการจะได้มีการประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนในทุกมิติ เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางกรมการพัฒนาชุมชนได้วางไว้และจะได้มีการประกวดเพื่อเข้ารับรางวัลผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.