ภูเก็ตจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภูเก็ตจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตพ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติจริงในเชิงพื้นที่ โดยการประชุมในครั้งนี้ได้ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยนำ เหตุการณ์จากกรณีเรือล่มเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 มาเป็นกรณีศึกษา

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าจากเหตุการณ์เรือล่มเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมาขอให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สรุปว่าหน่วยงานได้ดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไปสู่ผู้ปฏิบัติในหน่วยงานอย่างไรแต่ละหน่วยงานมีบทบาทหน้าที่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการหรือไม่ และขอให้ทุกหน่วยงานไปสรุปรายชื่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาช่วยดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยจังหวัดจะแสดงความขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาช่วยดำเนินการ ต่อไป

Related Post

ภูเก็ตประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล

ภูเก็ตประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล

เวลา 09.30 น. วันที่ 16 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลาง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.