จังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะกรรมการร่วมติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2561

จังหวัดภูเก็ตจัดประชุมคณะกรรมการร่วมติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2561

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายแพทย์จิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เลขานุการและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นายประกอบ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและมีการรายงานโรคติดต่ออุบัติใหม่เกิดขึ้นมากมาย เช่น โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้หวัดนก เป็นต้น รวมทั้งโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ เช่นโรคไข้เลือดออก วัณโรค โรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ เป็นต้น อีกทั้งความเจริญก้าวหน้าทางด้านคมนาคม มีการเดินทางติดต่อระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง ทำให้โรคติดต่อสามารถแพร่ระบาดข้ามประเทศได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและให้สอดคล้องกับกฎอนามัยระหว่างประเทศ โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตทราบสถานการณ์โรคติดต่อของจังหวัดภูเก็ตและร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 ต่อไป

ขณะที่นายแพทย์จิรพันธ์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2523 ฉบับเดิมและจัดทำร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อฉบับใหม่ โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและกระบวนการนิติบัญญัติจนสำเร็จและประกาศพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. 2558 ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558 ซึ่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 ได้กำหนดกลไกการดำเนินงานทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ ประกอบด้วย คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร คณะทำงานประจำช่องทาง หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติกำหนด

จังหวัดภูเก็ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย คณะกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน 8 คนและเป็นคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 15 คนรวมทั้งสิ้นจำนวน 23 คน ทั้งนี้ การดำเนินงานต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 และมีกลไกเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการระบาดโรคติดต่อหรือโรคระบาดในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งมีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมของแต่ละหน่วยงานและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ตัวแทนกรมควบคุมโรคได้รายงานความคืบหน้าของอนุบัญญัติและการดำเนินงานตามอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในพื้นที่ การเตรียมพร้อมเพื่อบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและช่องทางเข้าออกประเทศท่าอากาศยานและท่าเรือในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.