พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. ที่ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

โดยนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนประชาชนกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์ฝพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีใจความสำคัญว่า”ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎร์และเกิดเป็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพสกนิกรชาวไทยอย่างแน่นแฟ้น ณ มหามงคลสมัยนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงาน ราชการตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐาน ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดดลบันดาลประทานชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน โรคาพาธประลาตร้างห่างไกล มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญ พระเดชานุภาพแผ่ไพศาลสถิตสถาพร ในไอศูรย์สิริราชสมบัติเป็นพระมิ่งขวัญร่มฉัตรปกเกล้าเหล่าพสกนิกรตลอดจิรัฐิติกาล”

โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินสนองพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีใจความสำคัญว่า”ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนในศาสนาตามแนวทางในพระราโชวาทตลอดไป”

โอกาสนี้ เวลา 08.00 น. ผู้ร่วมพิธีได้ร่วมเคารพธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยพร้อมกับส่วนกลาง

จากนั้นเวลา 08.30 น. ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งจัดขึ้น ภายในศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการถวายพระพรให้สมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.